Agile en Elicitatie

Het resultaat van onze activiteiten wordt afgemeten aan de mate waarin het aan onze verwachtingen voldoet. Verwachtingen vormen een lastige materie, we kennen van elkaar vooral de expliciete verwachtingen en in de praktijk blijkt dat een succes in hoge mate afhangt van impliciete verwachtingen. Geen enkele aanpak geeft een waterdichte garantie dat alle verwachtingen expliciet gemaakt kunnen worden. Het inzetten van Agile werkwijze helpt voortschrijdend inzicht te verwerken. Requirements engineering helpt de opdrachtgever zijn behoefte in kaart te brengen. Elicitatie draagt eraan bij dat vooraf meer impliciete  verwachtingen expliciet worden.

Welke aanpak ook gekozen wordt, er is een eeuwenoude bewezen theorie dat een eenduidige definitie van iets opgebouwd moet zijn uit 6 basiselementen: Wat, Hoe, Waar, Wie, Wanneer, Waarom. Dit noemen we de 5+1 benadering.

Trainingen met 5+1 benadering

De werkwijze die we bij JZZ-3d hanteren maakt steeds gebruik van de 6 basisvragen.

De inhoud van al onze trainingen is samengesteld met steeds de 6 basisvragen in gedachte. Welke elementen zijn van belang, waar legt een methode of techniek de nadruk?  Ook kijken we steeds hoe de theorie past in de samenhang-der-dingen die we met de 6 basisvragen kunnen inventariseren.

Onze trainingen resulteren in een persoonlijk plan van aanpak om de nieuwe kennis direct in de eigen praktijk toe te kunnen passen. Dit plan van aanpak is maatwerk voor de eigen praktijk en beantwoordt alle zes de vragen in die context. Wat ga je aanpakken? Hoe ga je dat doen, welke activiteiten ga je inzetten? Waar, op welke locatie vinden de stappen plaats, één op één in een spreekkamer of op de werkvloer? Wie zijn je stakeholders, wie moet je overtuigen wie zie je als medestanders? Wanneer ga je beginnen, wat is de juiste timing en wanneer wil je stappen gemaakt hebben? En Waarom ga je dit doen, welke motivatie heb je en kun je dat aan je stakeholders uitleggen? Het resultaat is een concreet actieplan die de theorie uit de training direct terugvertaalt naar de eigen praktijk. Direct aan de slag!

Dit is de soort training die ik zoek!

Consultancy met een 5+1 benadering

Onze inzet garandeert een resultaat dat past bij de samenhang-der-dingen in jouw eigen werkomgeving.

Als wij capaciteit leveren om uw organisatie en/of projecten te ondersteunen, is het van groot belang dat we een aantoonbare toegevoegde waarde leveren. Met de 6 basisvragen steeds in het achterhoofd kijken wij naar de totale samenhang van onze taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de rest van de organisatie. Alleen vanuit een samenhangend geheel kan succes ontstaan.

Wat moeten we opleveren en voor wie is het bestemd? Wat zijn de eisen waaraan het moet voldoen (Definition of Done (DoD), Definition of Ready (DoR)), en wanneer wordt het verwacht? Waarom zijn bepaalde zaken belangrijk en waar gaan ze gebruikt worden? En zo zijn er vele varianten van de 6 basisvragen die de samenhang-der-dingen duidelijk maakt en keer op keer laat zien dat de inzet van IT, behalve inpassen in de bestaande infrastructuur, ook mensenwerk is. Onze consultancy biedt een objectieve, getrainde blik op uw business die met de 6 basisvragen een onverwacht helder inzicht verschaft.

JZZ-3d levert consultancy in rollen als Enterprise Architect, Procesontwerper, Procesarchitect, Businessanalist, Requirementsanalist of requirementsengineer. Professioneel, gecertificeerd, pro-actief en praktijkgericht zijn kwalificaties die u daarbij van ons mag verwachten.

Dit is de vorm van consultancy die ik zoek!

Enterprise Architectuur model met een 5+1 benadering

Onze architectuurmodellen zijn opgebouwd volgens het Zachman Framework dat gebaseerd is op de 6 basisvragen.

en architectuur kent een aantal gebruikersgroepen. Ten eerste is er de operatie van de onderneming, zij moeten hun dagelijkse beslissingen kunnen nemen rekenig houdend met de bestaande en toekomstige architectuur. Daarnaast zijn er projecten die veranderingen realiseren, ook zij moeten de verandering kunnen ontwerpen en realiseren in het licht van de bestaande en toekomstige architectuur. Als laatste zijn er de architecten die de architectuur definiëren en (administratief) onderhouden zodat anderen er actief mee kunnen werken.

Het is van groot belang dat alle gebruikers met dezelfde informatie werken. De architectuur elementen moeten eenduidig en betrouwbaar zijn gedefinieerd. Door de elementen te definiëren per basisvraag kan een elementaire, flexibele en bruikbare architectuur worden gedefinieerd. Hiermee worden de modellen, overzichten en business definities samengesteld die met alle stakeholders kunnen worden gecommuniceerd. De essentie van deze communicatieproducten is dat ze snel kunnen worden aangepast. Elementen zijn relatief stabiel en ook hun onderlinge relaties. Views laten alleen zien wat voor het doel van de view van belang is, het is dus een presentatie gebaseerd op voor-gedefinieerde elementen en relaties.

En juist met de samenhang, de combinatie van architectuur elementen, kan iedere gebruikersgroep zelf mee experimenteren. Daarvoor hoeven de elementen vaak niet eens aangepast te worden, dat zijn tenslotte elementen die in de dagelijkse bedrijfsvoering bestaan.

JZZ-3d stelt voor u een basis architectuur op die recht doet aan uw huidige bedrijfsvoering en u in staat stelt gecontroleerd te werken aan de toekomstige bedrijfsvoering. We inventariseren de informatie die u in uw Architectuur definitie nodig heeft en zetten dit zodanig op dat dit door uzelf gebruikt en onderhouden kan worden. Alle informatie wordt op een interactieve manier gepresenteerd en aan u overgedragen.

Dit is de aanpak van architectuur die ik zoek!

Wat (inventarisatie)

De wat vraag geeft een inventarisatie van elementen die als input of output dienen van een proces. Ook de elementen de uitvoering van een proces of activiteit mogelijk maken vallen hieronder. Wat levert je de inventaris van je onderneming, bezien vanuit een gedefinieerd perspectief.

Hoe (proces)

De hoe vraag geeft de elementen die voor een transformatie zorgen. Afhankelijk van het perspectief kunnen dit bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, activiteiten of applicaties zijn. Zolang het maar wordt beschouwd als een element dat een specifieke Input (wat) omzet in een specifieke output (wat).

Waar (distributie)

De waar vraag heeft betrekking op de distributie. Waar vinden bijvoorbeeld activiteiten (How) plaats? In beginsel betreft het elementen die met een GPS locatie aangeduid kunnen worden. Het geeft informatie over waar je iets in de onderneming kunt vinden.

Wie (verantwoordelijk)

De wie vraag gaat over verantwoordelijkheden die toegewezen kunnen worden aan producten (wat) als eigenaar, aan Procesessen (hoe) als (eind)verantwoordelijke of uitvoerende. Vanuit het perspectief van een functioneel beheerder is een applicatie bijvoorbeeld een uitvoerend element (wie) die verantwoordelijk is voor een geautomatiseerd proces.

Wanneer (timing)

De wanneer vraag heeft betrekking op momenten in tijd, periodieke cyclussen, doorlooptijden, geldigheid in tijd etc. Afhankelijk van het perspectief dat je kiest kan het gaan om een datum, een trigger of een volgorde. Het positioneert activiteiten (hoe) en objecten (wat) in de actualiteit of juist het verleden of de toekomst.

Waarom (motivatie)

De waarom vraag vormt feitelijk de reden voor het bestaan van producten (wat), processen (hoe) en rollen (wie). En ook locaties (waar) en posities in de tijd (wanneer) hebben een reden (waarom). Als de waarom elementen niet gevonden kunnen worden is het twijfelachtig of hetgeen je beschouwt daadwerkelijk van belang is.